Privacybeleid en cookies

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:
Boerengolf Zuiderham
K.J.Geertsema
Friesestraatweg 48
9831 TD Aduard
KvK nr 01146633

Versie: mei 2020 – versie 1.1
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven(beneden de 16 altijd toestemming van de ouders) of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Boerengolf Zuiderham in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Boerengolf Zuiderham gebruikt uw persoonsgegevens voor:
het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;
het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen;
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Boerengolf Zuiderham, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
NAW-gegevens;
geslacht;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
IP-adres;
technische browserinformatie;
cookie ID;
klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Boerengolf Zuiderham maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Boerengolf Zuiderham of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
U mag Boerengolf Zuiderham  vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Boerengolf Zuiderham verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@zuiderham.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 050-4032004.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Uw verblijf op de boerderij is volledig voor eigenrisico

Privacy Verklaring

Informatie aanvragen
Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming
is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Voor personen beneden de 16 is altijd toestemming van de ouders nodig.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de
website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook
Op deze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die
zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van
pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U
kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het
gebruiksgemak van de website kan beperken.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.

Scroll to top

Wj gebruiken cookies voor een optimaal gebruik van deze website.